جعبه های مخصوص ظروف آلومینیومی

محصول مورد نظر خود را بر اساس ظروف مورد مصرف خود انتخاب کنید.

تک پرس

1/5 پرس

(ظرف 105 و 106)

دو پرس

(ظرف 114 و 108)

ظرف دوخانه

(ظرف 118 و 119)

ظروف

240 و 230

ظرف 764

بسته بندی

خورشت

جعبه‌های مخصوص ظرف تک پرس و 1/5 پرس (ظرف 105 و 106)

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی جعبه مورد نظر کلیک نمایید

30 پرسی (کد کالا 131)

جعبه 16 پرسی ظرف تک پرسی آلومینیوم – 105 یا 106 (کد کالا 124)

جعبه 6 پرسی ظرف تک پرسی (کد کالا 106)

جعبه 4 پرسی ظرف آلومینیومی – 105 یا 106 با خورشت (کد کالا 106)

جعبه 4 پرسی (کد کالا 108)

جعبه 4 پرسی جزیره (کد کالا 144)

جعبه 2 پرسی با خورشت (کد کالا 144)

جعبه تک پرس با نوشابه (کد کالا 103)

جعبه تک پرسی با سرویس (کد کالا 101)

جعبه‌های مخصوص ظرف دو پرس (ظرف 114 و 108)

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی جعبه مورد نظر کلیک نمایید

جعبه 4 پرسی ظرف آلومینیوم دو پرسی 108 یا 114 (کد کالا 108)

جعبه 6 پرسی ظرف آلومینیومی 2 پرسی 114 یا 108 بدون سرویس (کد کالا 145)

جعبه تک پرسی (کد کالا 101)

جعبه 2 پرسی ظرف آلومینیوم دو پرسی 114 یا 108 با نوشابه (کد کالا 163)

جعبه 9 پرسی (کد کالا 119)

جعبه با تقسیم کننده داخلی (پارتیشن) یک عدد ظرف آلومینیوم دو پرسی 114 یا 108 (کد کالا 105)

جعبه ظرف آلومینیوم 2 پرسی ( 114 یا 108 ) با سرویس نوشابه و ماست (کد کالا 106)

جعبه 3 پرسی (کد کالا 106)

جعبه 6 پرسی (کد کالا 145)

جعبه 4 پرس با نوشابه (کد کالا 145)

جعبه 6 پرس با نوشابه (کد کالا 128)

جعبه 12 پرسی ظرف آلومینیوم 2 پرسی 114 یا 108 (کد کالا 124)

جعبه 8 پرسی (کد کالا 133)

جعبه 4 پرسی با نوشابه زرین (کد کالا 136)

جعبه 2 پرس با نوشابه (کد کالا 112)

جعبه تک پرسی با سرویس ظرف آلومینیوم – 114 یا 108 (کد کالا 126)

جعبه 2 پرسی بدون سرویس (کد کالا 105)

جعبه‌های مخصوص ظرف دوخانه (ظرف 118 و 119)

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی جعبه مورد نظر کلیک نمایید

جعبه دو پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه (کد کالا 136)

جعبه دو پرسی بدون سرویس دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه (کد کالا 130)

جعبه دو پرسی با نوشابه دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه (کد کالا 133)

جعبه تک پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه (کد کالا 110)

جعبه 10 پرسی دیس  آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه (کد کالا 131)

جعبه 2 پرسی دیس  آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه با سرویس سالاد و نوشابه (کد کالا 123)

جعبه 4 پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه بدون سرویس (کد کالا 137)

جعبه تک پرسی دیس  آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه با سرویس کامل (کد کالا 123)

جعبه 2 پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه + نوشابه و قاشق چنگال (کد کالا 106)

جعبه تک پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه بدون سرویس (کد کالا 114)

جعبه‌های مخصوص ظرف 240 و 230

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی جعبه مورد نظر کلیک نمایید

جعبه 8 پرسی مخصوص ظرف آلومینیوم 240 (کد کالا 164)

جعبه تک پرسی با سرویس ظرف آلومینیوم 240 (کد کالا 112)

جعبه 12 پرسی مناسب برای 12 عدد ظرف آلومینیومی 240 (کد کالا 124)

جعبه دوپرسی ظرف آلومینیوم 230 (کد کالا 144)

جعبه 4 پرسی ظرف آلومینیوم 230 (کد کالا 136)

جعبه تک پرسی ظرف آلومینیوم 240 (کد کالا 110)

جعبه 4 پرسی ظرف آلومینیوم 240 (کد کالا 133)

جعبه 8 پرسی ظرف آلومینیوم 230 یا 240 (کد کالا 128)

جعبه تک پرسی مخصوص ظرف آلومینیوم 240 با نوشابه و ماست (کد کالا 126)

جعبه تک پرسی با تقسیم کننده داخلی ظرف آلومینیوم 240 یا 230 (کد کالا 122)

جعبه تک پرسی فقط یک عدد ظرف آلومینیوم 240 یا 230 بدون سرویس (کد کالا 116)

جعبه‌های مخصوص ظرف 764

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی جعبه مورد نظر کلیک نمایید

جعبه تک پرس با سرویس مخصوص ظرف آلومینیوم 764 (کد کالا 122)

جعبه دوپرسی 764 (کد کالا 136)

جعبه دو پرس با نوشابه ظرف 764 (کد کالا 122)

جعبه تک پرس با سرویس مخصوص ظرف آلومینیوم 764 (کد کالا 163)

جعبه تک پرس با سرویس مخصوص ظرف آلومینیوم 764 با نوشابه و سالاد (کد کالا 160)

جعبه‌های مخصوص بسته بندی خورشت

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی جعبه مورد نظر کلیک نمایید

جعبه خورشت ۲ عددی (کد کالا 147)

جعبه خورشت 4 عددی (کد کالا 148)

جعبه خورشت 7 عددی (کد کالا 114)

سینی مخصوص بسته بندی خورشت 12 عددی (کد کالا 219)