جعبه های مخصوص ظروف آلومینیومی

محصول مورد نظر خود را بر اساس ظرف‌های داخلی آن انتخاب کنید.

تک پرس

1/5 پرس

(ظرف 105 و 106)

دو پرس

(ظرف 114 و 108)

ظرف دوخانه

(ظرف 118 و 119)

ظروف

240 و 230

ظرف 764

بسته بندی

خورشت

جعبه‌های مخصوص ظرف تک پرس و 1/5 پرس (ظرف 105 و 106)

30 پرسی

جعبه 16 پرسی مناسب برای 16 عدد ظرف تک پرسی آلومینیوم ( 105 یا 106 ) کد 124

جعبه 6 پرسی ظرف تک پرسی

جعبه 4 پرسی ظرف آلومینیومی تک پرسی ( 105 یا 106 ) با خورشت

جعبه 4 پرسی

جعبه 4 پرسی ( جزیره )

جعبه 2 پرسی با خورشت

جعبه تک پرس با نوشابه

جعبه تک پرسی با سرویس

جعبه‌های مخصوص ظرف دو پرس (ظرف 114 و 108)

جعبه 6 پرسی ظرف آلومینیومی 2 پرسی ( 114 یا 108 ) بدون سرویس

جعبه تک پرسی

جعبه 2 پرسی ظرف آلومینیوم دو پرسی ( 114 یا 108 ) با نوشابه

جعبه 9 پرسی

جعبه با تقسیم کننده داخلی ( پارتیشن ) یک عدد ظرف آلومینیوم دو پرسی ( 114 یا 108 )

جعبه ظرف آلومینیوم 2 پرسی ( 114 یا 108 ) با سرویس نوشابه و ماست

جعبه 3 پرسی

جعبه 6 پرسی

جعبه 4 پرس با نوشابه

جعبه 6 پرس با نوشابه

جعبه 12 پرسی ( مناسب برای 12 عدد ظرف آلومینیوم 2 پرسی 114 یا 108 )

جعبه 8 پرسی

جعبه 4 پرسی با نوشابه (زرین)

جعبه 2 پرس با نوشابه

جعبه تک پرسی با سرویس ظرف آلومینیوم 2 پرسی ( 114 یا 108 )

جعبه 2 پرسی بدون سرویس

جعبه‌های مخصوص ظرف دوخانه (ظرف 118 و 119)

جعبه دو پرسی دیس آلومینیوم  ( 118  یا 119 دو خانه )

جعبه 4 پرسی ظرف آلومینیوم دو پرسی ( 108 یا 114 )

جعبه دو پرسی بدون سرویس ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه )

جعبه دو پرسی با نوشابه ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه )

جعبه تک پرسی ( دیس  آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه )

جعبه 10 پرسی ( دیس  آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه )

جعبه 2 پرسی ( دیس  آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) با سرویس سالاد و نوشابه

جعبه 4 پرسی ( دیس  آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) بدون سرویس

جعبه تک پرسی ( دیس  آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) با سرویس کامل

جعبه 2 پرسی ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) + نوشابه و قاشق چنگال

جعبه تک پرسی ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) بدون سرویس

جعبه‌های مخصوص ظرف 240 و 230

جعبه 8 پرسی ( مخصوص ظرف آلومینیوم 240 )

جعبه تک پرسی باسرویس ( ظرف آلومینیوم 240 )

جعبه 12 پرسی مناسب برای ( 12 عدد ظرف آلومینیومی 240 )

جعبه دوپرسی ( ظرف آلومینیوم 230 )

جعبه 4 پرسی ( ظرف آلومینیوم 230 )

جعبه تک پرسی ( ظرف آلومینیوم 240 )

جعبه 4 پرسی ( ظرف آلومینیوم  240 )

جعبه 8 پرسی ظرف آلومینیوم ( 230 یا 240 )

جعبه تک پرسی مخصوص ( ظرف آلومینیوم 240 ) با نوشابه و ماست

جعبه تک پرسی با تقسیم کننده داخلی ( ظرف آلومینیوم  240 یا 230 )

جعبه تک پرسی فقط یک عدد ( ظرف آلومینیوم 240 یا 230 ) بدون سرویس

جعبه‌های مخصوص ظرف 764

جعبه تک پرس با سرویس مخصوص ظرف آلومینیوم 764

جعبه دوپرسی 764

جعبه دو پرس با نوشابه ظرف 764

جعبه تک پرس با سرویس مخصوص ظرف آلومینیوم 764

جعبه تک پرس با سرویس مخصوص ظرف آلومینیوم  764 با نوشابه و سالاد

جعبه‌های مخصوص بسته بندی خورشت

جعبه خورشت ۲ عددی

جعبه خورشت 4 عددی

جعبه خورشت 7 عددی

سینی مخصوص بسته بندی خورشت 12 عددی