جعبه مخصوص ظروف فوم و گیاهی

کارتن 16 پرسی ظرف فوم یا گیاهی

کارتن 12 پرسی ظرف 2 پرسی فوم یا گیاهی

جعبه دیس کباب کد 116

جعبه دیس جوجه کباب کد 114

جعبه 3 پرسی ظرف فوم یا گیاهی 2 پرسی کد 110

جعبه تک پرسی با سرویس ظرف فوم یا گیاهی کد 126

جعبه 6 پرسی ظرف فوم یا گیاهی 2 پرسی کد 119