جعبه مخصوص ظروف فوم و گیاهی

کارتن 16 پرسی ظرف فوم یا گیاهی

کارتن 12 پرسی ظرف 2 پرسی فوم یا گیاهی

جعبه دیس کباب

جعبه دیس جوجه کباب

جعبه 3 پرسی ظرف فوم یا گیاهی 2 پرسی

جعبه تک پرسی با سرویس ظرف فوم یا گیاهی

جعبه 6 پرسی ظرف فوم یا گیاهی 2 پرسی