سینی مخصوص ظروف آلومینیومی

محصول مورد نظر خود را بر اساس ظرف‌های داخلی آن انتخاب کنید.

تک پرس

1/5 پرس

(ظرف 105 و 106)

دو پرس

(ظرف 114 و 108)

ظرف دوخانه

(ظرف 118 و 119)

ظروف

240 و 230

ظرف 764

بسته بندی

خورشت

سینی مخصوص ظرف تک پرس و 1/5 پرس (ظرف 105 و 106)

سینی 4 پرسی ظرف آلومینیوم تک پرسی ( ارتفاع 4 )

سینی 4 پرس با خورشت

سینی تک پرسی با خورشت و نوشابه

سینی تک پرسی با خورشت

سینی تک پرسی خالی

سینی تک پرسی با سرویس

سینی مخصوص ظرف دو پرس (ظرف 114 و 108)

سینی 8 پرسی

سینی 3 پرسی

سینی 3 پرسی با نوشابه

سینی 6 پرسی با نوشابه

سینی 2 پرسی با سرویس

سینی 2 پرسی

سینی 2 پرسی با نوشابه

سنی دو پرس با سرویس

سینی تک پرس خالی

سینی تک پرس با سرویس

سینی 4 پرسی ( ارتفاع 4.5 ) ( شیرین )

سینی 4 پرسی ( ارتفاع 5 )

سینی تک پرسی با نوشابه ظرف آلومینیوم ( 114 یا 108 )

جعبه‌های مخصوص ظرف دوخانه (ظرف 118 و 119)

سینی دو پرسی با سرویس ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) با سرویس کامل

سینی 2  پرسی ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه )

سینی 2 پرس ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) با نوشابه

سینی تک پرسی ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه )

سینی تک پرسی ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) با نوشابه و قاشق چنگال

سینی تک پرسی ( دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه ) با سرویس کامل

سینی مخصوص ظرف 240 و 230

سینی 6 پرسی ظرف 240

سینی 4 پرس با سرویس ظرف 240

سینی تک پرس با سرویس ظرف 240

سینی 2 پرسی ظرف 240

سینی مخصوص ظرف 764

سینی دو پرسی با سرویس ظرف 764

سینی 2 پرسی ظرف 764

سینی 2 پرس با سرویس ظرف 764

سینی تک پرس با سرویس ظرف 764

سینی مخصوص بسته بندی خورشت

سینی خورشت 12 عددی