سینی مخصوص ظروف آلومینیومی

محصول مورد نظر خود را بر اساس ظروف مورد مصرف خود انتخاب کنید.

تک پرس

1/5 پرس

(ظرف 105 و 106)

دو پرس

(ظرف 114 و 108)

ظرف دوخانه

(ظرف 118 و 119)

ظروف

240 و 230

ظرف 764

بسته بندی

خورشت

سینی مخصوص ظرف تک پرس و 1/5 پرس (ظرف 105 و 106)

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی سینی مورد نظر کلیک نمایید

سینی 4 پرسی ظرف آلومینیوم تک پرسی ارتفاع 4 (کد کالا 211)

سینی 4 پرس با خورشت (کد کالا 215)

سینی تک پرسی با خورشت و نوشابه (کد کالا 201)

سینی تک پرسی (کد کالا 228)

سینی تک پرسی با سرویس (کد کالا 203)

سینی مخصوص ظرف دو پرس (ظرف 114 و 108)

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی سینی مورد نظر کلیک نمایید

سینی 8 پرسی (کد کالا 217)

سینی 3 پرسی (کد کالا 209)

سینی 3 پرسی با نوشابه (کد کالا 211)

سینی 6 پرسی با نوشابه (کد کالا 220)

سینی 2 پرسی با سرویس (کد کالا 209)

سینی 2 پرسی (کد کالا 203)

سینی 2 پرسی با نوشابه (کد کالا 207)

سنی دو پرس با سرویس (کد کالا 207)

سینی تک پرس (کد کالا 228)

سینی تک پرس با سرویس (کد کالا 203)

سینی 4 پرسی ارتفاع 4.5 شیرین (کد کالا 231)

سینی 4 پرسی ارتفاع 5 (کد کالا 213)

سینی تک پرسی با نوشابه ظرف آلومینیوم 114 یا 108 (کد کالا 210)

جعبه‌های مخصوص ظرف دوخانه (ظرف 118 و 119)

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی سینی مورد نظر کلیک نمایید

سینی دو پرسی با سرویس دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه با سرویس کامل (کد کالا 220)

سینی 2  پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه (کد کالا 219)

سینی 2 پرس دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه با نوشابه (کد کالا 215)

سینی تک پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه (کد کالا 211)

سینی تک پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه با نوشابه،قاشق و چنگال (کد کالا 207)

سینی تک پرسی دیس آلومینیوم 118 یا 119 دو خانه با سرویس کامل (کد کالا 209)

سینی مخصوص ظرف 240 و 230

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی سینی مورد نظر کلیک نمایید

سینی 6 پرسی ظرف 240 (کد کالا 220)

سینی 4 پرس با سرویس ظرف 240 (کد کالا 217)

سینی تک پرس با سرویس ظرف 240 (کد کالا 207)

سینی 2 پرسی ظرف 240 (کد کالا 209)

سینی مخصوص ظرف 764

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی سینی مورد نظر کلیک نمایید

سینی دو پرسی با سرویس ظرف 764 (کد کالا 220)

سینی 2 پرسی ظرف 764 (کد کالا 209)

سینی 2 پرس با سرویس ظرف 764 (کد کالا 219)

سینی تک پرس با سرویس ظرف 764 (کد کالا 207)

سینی مخصوص بسته بندی خورشت

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی سینی مورد نظر کلیک نمایید

سینی خورشت 12 عددی (کد کالا 219)