جعبه 4 پرسی ظرف آلومینیوم دو پرسی 108 یا 114 (کد کالا 108)

جعبه 4 پرسی ظرف آلومینیوم دو پرسی 108 یا 114 (کد کالا 108)

جعبه 6 پرسی ظرف آلومینیومی 2 پرسی 114 یا 108 بدون سرویس (کد کالا 145)

جعبه 6 پرسی ظرف آلومینیومی 2 پرسی 114 یا 108 بدون سرویس (کد کالا 145)

جعبه تک پرسی (کد کالا 101)

جعبه تک پرسی (کد کالا 101)

جعبه 2 پرسی ظرف آلومینیوم دو پرسی 114 یا 108 با نوشابه (کد کالا 163)

جعبه 2 پرسی ظرف آلومینیوم دو پرسی 114 یا 108 با نوشابه (کد کالا 163)

جعبه 9 پرسی (کد کالا 119)

جعبه 9 پرسی (کد کالا 119)

جعبه با تقسیم کننده داخلی (پارتیشن) یک عدد ظرف آلومینیوم دو پرسی 114 یا 108  (کد کالا 105)

جعبه با تقسیم کننده داخلی (پارتیشن) یک عدد ظرف آلومینیوم دو پرسی 114 یا 108 (کد کالا 105)

جعبه ظرف آلومینیوم 2 پرسی ( 114 یا 108 ) با سرویس نوشابه و ماست  (کد کالا 106)

جعبه ظرف آلومینیوم 2 پرسی ( 114 یا 108 ) با سرویس نوشابه و ماست (کد کالا 106)

جعبه 3 پرسی (کد کالا 106)

جعبه 3 پرسی (کد کالا 106)

جعبه 6 پرسی (کد کالا 145)

جعبه 6 پرسی (کد کالا 145)

جعبه 4 پرس با نوشابه (کد کالا 145)

جعبه 4 پرس با نوشابه (کد کالا 145)