سینی سوخاری (کد کالا ۶۰۸)

سینی سوخاری (کد کالا ۶۰۸)

جعبه سیب زمینی داخل سالن (کد کالا ۶۰۷)

جعبه سیب زمینی داخل سالن (کد کالا ۶۰۷)

جعبه سیب زمینی بیرون بر (کد کالا ۶۰۶)

جعبه سیب زمینی بیرون بر (کد کالا ۶۰۶)

جعبه سوخاری سه تکه (کد کالا ۶۰۵)

جعبه سوخاری سه تکه (کد کالا ۶۰۵)

جعبه سوخاری دو تکه (کد کالا ۶۰۴)

جعبه سوخاری دو تکه (کد کالا ۶۰۴)

جعبه همبرگر (کد کالا ۶۰۳)

جعبه همبرگر (کد کالا ۶۰۳)

جعبه پیتزا هشت ضلعی (کد کالا ۶۰۱)

جعبه پیتزا هشت ضلعی (کد کالا ۶۰۱)

جعبه پیتزا در سایز‌های ۲۰ _ ۲۴ _ ۲۵ _ ۲۷ _ ۳۰ _ ۳۲ _ ۳۴ _ ۳۷ _ ۴۰ (کد کالا ۶۰۰)

جعبه پیتزا در سایز‌های ۲۰ _ ۲۴ _ ۲۵ _ ۲۷ _ ۳۰ _ ۳۲ _ ۳۴ _ ۳۷ _ ۴۰ (کد کالا ۶۰۰)

جعبه پیتزا مثلثی (کد کالا ۶۰۲)

جعبه پیتزا مثلثی (کد کالا ۶۰۲)

سینگل زیر پیتزا

سینگل زیر پیتزا