سینی 4 پرسی ظرف آلومینیوم تک پرسی ارتفاع 4 (کد کالا 211)

سینی 4 پرسی ظرف آلومینیوم تک پرسی ارتفاع 4 (کد کالا 211)

سینی 4 پرس با خورشت (کد کالا 215)

سینی 4 پرس با خورشت (کد کالا 215)

سینی تک پرسی با خورشت و نوشابه (کد کالا 201)

سینی تک پرسی با خورشت و نوشابه (کد کالا 201)

سینی تک پرسی (کد کالا 228)

سینی تک پرسی (کد کالا 228)

سینی تک پرسی با سرویس (کد کالا 203)

سینی تک پرسی با سرویس (کد کالا 203)