سینی 6 پرسی ظرف 240 (کد کالا 220)

سینی 6 پرسی ظرف 240 (کد کالا 220)

سینی 4 پرس با سرویس ظرف 240 (کد کالا 217)

سینی 4 پرس با سرویس ظرف 240 (کد کالا 217)

سینی تک پرس با سرویس ظرف 240 (کد کالا 207)

سینی تک پرس با سرویس ظرف 240 (کد کالا 207)

سینی 2 پرسی  ظرف 240 (کد کالا 209)

سینی 2 پرسی ظرف 240 (کد کالا 209)