سینی 3 پرسی ظرف فوم یا گیاهی دو پرسی (کد کالا 211)

سینی 3 پرسی ظرف فوم یا گیاهی دو پرسی (کد کالا 211)

سینی 3 پرسی ظرف فوم  یا گیاهی تک پرسی (کد کالا 207)

سینی 3 پرسی ظرف فوم  یا گیاهی تک پرسی (کد کالا 207)

سینی دو پرسی ظرف تک پرسی فوم یا گیاهی (کد کالا 203)

سینی دو پرسی ظرف تک پرسی فوم یا گیاهی (کد کالا 203)

سینی دو پرسی ظرف 2 پرسی فوم یا گیاهی (کد کالا 207)

سینی دو پرسی ظرف 2 پرسی فوم یا گیاهی (کد کالا 207)

سینی 4 پرسی ظرف فوم یا گیاهی تک پرسی (کد کالا 211)

سینی 4 پرسی ظرف فوم یا گیاهی تک پرسی (کد کالا 211)

سینی تک پرسی  ظرف فوم یا گیاهی (کد کالا 201)

سینی تک پرسی  ظرف فوم یا گیاهی (کد کالا 201)